Regulamin sklepu internetowego www.instalator-sklep.com.plNiniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.instalator-sklep.com.pl.

Sklep internetowy prowadzony jest przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Instalator" z siedzibą pod adresem: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 19b/18, prowadzące działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegające wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisane pod numerem NIP: 6292057552, Regon 243638496 zwane także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

- pod numerem  telefonu:  +48 796 782 053 (koszt połączenia za minutę zgodnie z taryfą operatora);

- korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@instalator-sklep.com.pl.

§ 1 Definicje

1.

Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

2.

Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4.

Usługodawca (Sprzedający) – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

6.

Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

7.

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

8.

Trwałość - zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.

9.

Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

10.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

11.

Sklep Internetowy (Sklep) – sklep internetowy usługodawcy dostępny pod adresem internetowym www.instalator-sklep.com.pl,  za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

12.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

13.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

§ 2 Zasady ogólne

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.instalator-sklep.com.pl.

Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

Sklep internetowy www.instalator-sklep.com.pl  prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.instalator-sklep.com.pl  są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet i przeglądarką internetową.

Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Informacje o produktach dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

§ 3 Składanie zamówień

Wszystkie ceny podane na stronach internetowych Sklepu www.instalator-sklep.com.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

Zamówienia są przyjmowane zarówno przez stronę internetową, jak i telefonicznie oraz drogą mailową.

Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.

W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem tego zamówienia.

Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło i tym samym założyć swoje konto w systemie sklepu. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Klient ma obowiązek zachowania hasła w tajemnicy i chronienia go przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem, momentem określenia transakcji płatniczej jako wykonana - w przypadku płatności za pomocą elektronicznych płatności online lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”. Termin realizacji zamówienia jest każdorazowo podany przy każdym Towarze w Sklepie i jest to termin orientacyjny.

10.

Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich.

11.

Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu, dostępnym na stronach Sklepu (zakładka "Dostawa i płatność").

12.

W przypadku braku w Magazynie Sprzedawcy zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta ze względu na brak możliwości zakupu produktu od dostawców Sklepu w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Sklep poinformuje Klienta drogą emailową lub telefoniczną o zaistniałej sytuacji. W przypadku, gdy z tych samych względów nie będzie możliwa realizacja części zamówienia, Klient może:

 

a)

anulować całe zamówienie (w takim przypadku Sklep będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia);

 

b)

anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w takim przypadku zamówienie zostanie zrealizowane w części, a Sklep będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie);

 

c)

podzielić zamówienie poprzez wysłanie dostępnego towaru zgodnie z wyznaczonym terminem oraz wysłanie aktualnie niedostępnego towaru w innym terminie (w tym przypadku wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia);

13.

W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacji, o której mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu lub nastąpi brak możliwości kontaktu z Klientem Sklep może anulować zamówienie w całości.

14.

Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 9. niniejszego paragrafu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu.

§ 4 Płatności

Na każdy sprzedany Towar Sprzedający wystawia imienny dowód zakupu (fakturę VAT).

Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24 lub przelewem na konto bankowe sklepu.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy jej odbiorze.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

Tylko zarejestrowany Klient może skorzystać z otrzymanego od Sklepu kodu rabatowego.

Kody rabatowe, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, posiadają określony okres ważności wskazany Klientowi w momencie otrzymania rabatu. Klient może skorzystać z rabatu do końca tego okresu. Po upływie daty ważności kodu rabatowego skorzystanie z niego jest niemożliwe. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej.

Płatności elektroniczne przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24. Przedmiotowe usługi świadczy Przelewy24 – PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Pastelowej 8, 60-198 Poznań, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://www.przelewy24.pl/regulamin.

§ 5 Odstąpienie od umowy

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie na adres Sprzedającego lub w formie elektronicznej - poprzez pocztę elektroniczną na adres: sklep@instalator-sklep.com.pl.

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy Sprzedający może wysłać na życzenie Kupującego, poprzez pocztę elektroniczną. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe

W przypadku odstąpienia od umowy  zawartej na odległość, umowa  jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany towar musi mieć oryginalne opakowanie, kompletne wyposażenie i akcesoria oraz zawierać stosowne oświadczenie i dokumenty sprzedaży produktu.

Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Klient może zwrócić Towar na adres: PUH Instalator, ul. 3 Maja 19b/18, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Kupujący zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Kupujący nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

10.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

a)

o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 

b)

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 

c)

w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

d)

w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

 

e)

w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

f)

w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

g)

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

 

h)

w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub Towarów;

 

i)

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

j)

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 

k)

zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

l)

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 

m)

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 6 Rękojmia dla Przedsiębiorców

Sprzedawca w każdym przypadku obowiązany jest dostarczyć Klientowi Towar bez wad.

Jeżeli Towar ma wadę, Przedsiębiorca może:

 

a)

złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Przedsiębiorca nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

 

b)

żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Przedsiębiorcy. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Przedsiębiorcy, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Przedsiębiorcę jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od wydania Towaru Klientowi.

Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Produktach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie.

Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@instalator-sklep.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do niej lub do reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Przedsiębiorcę.

§ 7 Procedura reklamacji

Sprzedawca w każdym przypadku obowiązany jest dostarczyć Kupującemu Produkt bez wad.

Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu i/lub w druku gwarancji produktu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

Składając reklamację należy dostarczyć do Sprzedawcy na jego koszt reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym, które powinno zawierać informację i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży oraz danych kontaktowych składającego reklamację.

Reklamowany produkt powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające jego bezpieczny transport.

Sprzedawca rozpatrzy reklamację w miarę możliwości niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

§ 8 Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą.

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub odpowiedniej organizacji społecznej.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez klientów Sklepu internetowego jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Instalator" Marcin Ścisłowski z siedzibą pod adresem: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 3 Maja 19b/18, prowadzące działalność na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegające wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisane pod numerem NIP: 6292057552.

Dane osobowe w sklepie internetowym www.instalator-sklep.com.pl przetwarzane są przez Administratora zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO).

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą korespondencji e-mailowej na adres: sklep@instalator-sklep.com.pl lub pisemnie pod adresem: PUH Instalator 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. 3 Maja 19b/18.

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 

a)

zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - w tym przeprowadzenia transakcji i zrealizowania płatności oraz obsługi logistycznej;

 

b)

prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 

c)

marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 

d)

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

e)

prowadzenia korespondencji.

W celu prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, przy czym są to wyłącznie podmioty, które zapewniają odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przekazywanych im koniecznych danych osobowych. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

 

a)

operatorzy logistyczni (kurierzy, brokerzy, spedytorzy) - Administrator udostępnia dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora wyłącznie w zakresie niezbędnym do zrealizowania przesyłki;

 

b)

podmioty obsługujące płatności elektroniczne - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym na zlecenie Administratora wyłącznie w zakresie niezbędnym do obsługi płatności;

 

c)

podmioty realizujące obsługę księgową - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi realizującemu usługi księgowe na zlecenie Administratora wyłącznie w zakresie niezbędnym do obsługi księgowej.

Klientowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo do ochrony swoich danych osobowych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, a także prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Administrator dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

System Sklepu wykorzystuje pliki Cookies. Warunki korzystania z plików Cookies można określić w ustawieniach własnej przeglądarki internetowej. Ustawienia przeglądarki urządzenia Klienta pozwalające na zapisywanie plików Cookies oznaczają, że wyraża on zgodę, aby pliki te zapisywane były na tym urządzeniu.

§ 10 Zmiana Regulaminu

Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o ewentualnej zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail.

Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 11 Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, głównie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827) oraz Kodeksu cywilnego.

Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

 

 

 

Data opublikowania regulaminu: 01.12.2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 01.2023 r.